EU Commission, Press release, Railway safety, Bulgaria (8 Nov 2018)